Özgün Araştırma

Underlying Factors of Childhood Vaccine Refusal and Hesitancy: A Population Based Study

10.4274/jcp.2021.70446

  • Binali Çatak
  • Hayrunnisa Bekis Bozkurt
  • Can Öner

Gönderim Tarihi: 03.09.2021 Kabul Tarihi: 29.11.2021 J Curr Pediatr 2022;20(1):45-53

Giriş:

Bebek ve çocuk hastalıklarını ve ölümlerini önlemede en uygun maliyetli yöntemlerden biri çocukların aşılanmasıdır. Bu çalışmanın amacı, ebeveynlerin çocukluk çağı aşılarını reddetme kararlarının altında yatan faktörleri belirlemektir.

Gereç ve Yöntem:

Tanımlayıcı nitelikteki bu çalışmanın evrenini, çocuklarının çocukluk çağı aşılarını resmi olarak reddeden 180 aile oluşturmuştur. Veriler yüz yüze görüşme tekniği ile toplanmıştır.

Bulgular:

Sosyoekonomik ve sosyokültürel düzeyi yüksek olan ve sağlık hizmetlerine erişen ebeveynlerde aşı reddi daha yaygındı. Aşı reddinin en önemli nedenleri, aşı üretimini ticari bir pazar olarak görmek ve aşıların yararlarından çok yan etkilerinin olduğuna inanmaktır.

Sonuç:

Aşı reddinde en önemli etken medyanın olumsuz propagandasıydı. Bu nedenle medyada aşıya karşı yapılan propaganda hem uluslararası hem de ulusal düzeyde sınırlandırılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Aşı, çocukluk aşısı, aşı reddi, Türkiye

Tam Metin (İngilizce)