Özgün Araştırma

Why to Use Intraluminal Impedance in the Evaluation of Children with Repaired Esophageal Atresia

10.4274/jcp.2022.59219

  • Ersin Gümüş
  • Asuman Nur Karhan
  • Numan Demir
  • Tutku Soyer
  • Hasan Özen
  • Feridun Cahit Tanyel

Gönderim Tarihi: 20.02.2022 Kabul Tarihi: 15.04.2022 J Curr Pediatr 2022;20(2):209-220

Giriş:

Gastroözofageal reflü hastalığı (GÖRH) ve özofageal dismotilite özofagus atrezisi (ÖA) hastalarında sık görülür. Bu çalışmanın amacı, onarılmış ÖA’lı çocuklarda GÖRH’nin değerlendirilmesinde intraluminal impedansın (MII-pH) rolünü değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem:

Onarılmış Gross tip C ÖA’lı 13 pediyatrik hastanın tıbbi kayıtları retrospektif olarak incelendi. MII-pH kayıtlarının yazılım tarafından otomatik olarak analiz edilmesiyle elde edilen sonuçlar manuel olarak tekrar gözden geçirildi. Dismotiliteyi değerlendirmek için, üst gastrointestinal sistem kontrastlı çalışmalarını ve videofloroskopik yutma çalışmalarını içeren baryumlu tetkiklerin sonuçları gözden geçirildi.

Bulgular:

En sık görülen ekstra-özofageal ve özofageal yakınmalar sırasıyla tekrarlayan akciğer enfeksiyonları (%92) ve disfajiydi (%77). pH ölçümlerinde ortanca reflü indeksi (RI) %3,8 (0,1-35,4) olarak saptanırken hastaların %38’i (n=5) patolojik RI (RI >%5) değerlerine sahipti. İmpedans ölçümlerinin analizinde, reflü epizodlarının %70’i non-asidik karakterdeydi (4≤ pH). Non-asidik retrograd bolus hareketlerinin (RBH) sayısı, normal değerlerin 95. persentilinin üzerinde olan hastaların oranı %38 (n=5) idi. pH monitörizasyonu sonuçları normal olan 8 hastanın 5’inin impedans analizinde patolojik non-asidik RBH saptandı. Özofageal motilite sorunu kontrastlı çalışmalarda en sık görülen bulguyken (n=10, %77), bunu faringeal faz sorunları (n=5, %38,5) izlemekteydi.

Sonuç:

Onarılmış ÖA hastalarında görülen RBH’nin çoğunluğu non-asidik karakterdeydi ve standart pH monitörizasyonu kullanılsaydı saptanamayacaktı. Patolojik reflü indekslerine sahip hastaların yarısı ancak impedans monitorizasyonu ile tespit edilebildi. ÖA hastalarının sürveyansında MII-pH monitörizasyonu konvansiyonel pH monitörizasyonuna tercih edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Dismotilite, özofagus atrezisi, gastroözofageal reflü, asidik olmayan reflü, pH-impedans

Tam Metin (İngilizce)