Orjinal Makale

Zihinsel Engelli 3-7 Yaş Arasındaki Çocuklarda Sesletim (Artikülasyon) Bozukluklarının Değerlendirilmesi

10.4274/jcp.2017.0023

  • Selim Ünsal
  • Meryem Merve Uçak
  • Fatih Bal
  • Ahmet Yasin Sarıgül
  • Deniz Uğur Cengiz

J Curr Pediatr 2017;15(3):26-34

Giriş ve Amaç:

Bu çalışmanın amacı; zihinsel engelli çocuklarda görülen artikülasyon bozukluklarını normal çocuklar ile karşılaştırıp zihinsel yetersizliğin artikülasyon bozukluğuna etkisini tespit etmektir.

Yöntem ve Gereçler:

Bu çalışmaya özel eğitim ve rehabilitasyon merkezine devam eden 3-7 yaş arasında 30 (23 erkek,7 kız) hafif düzey zihinsel engelli ve normal zihinsel gelişime sahip 30 (13 erkek, 17 kız) çocuk dahil edilmiştir. Her iki gruba Ankara Artikülaston Testi (AAT) uygulanmıştır. Ailenin gelir durumu, ebeveynlerin öğrenim durumu, cinsiyet ve yaş faktörlerinin artikülasyon bozukluğuna olan etkileri incelenmiştir. AAT testinden yüksek puan alınması artikülasyon bozukluğunu göstermektedir.

Bulgular:

Zihinsel engelli çocuklar normal çocuklara göre yüksek puan almışlardır (p=0,000). Her iki grup cinsiyete göre incelendiğinde artikülasyon puanı yönüyle anlamlı farklılık tespit edilmiştir (p˂0,05). Gruplar ekonomik duruma göre incelendiğinde, orta ve altı gelir seviyesine sahip zihinsel engelli çocukların üst gelir grubundaki zihinsel engellilere göre daha az artikülasyon bozukluğu göstermiştir(p˂0,05). Gruplar ebeveynlerin öğrenim durumuna göre incelendiğinde, lise altı anne ve babanın öğrenim durumuna göre gruplar karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı farklılık elde edilmezken (p>0,05), lise üstü öğrenim durumuna göre gruplar arası anlamlı fark görülmüştür (p˂0,05). Her iki grup yaşa göre incelendiğinde artikülasyon puanı yönüyle 3,4 yaşta anlamlı bir fark görülmezken, (p>0,05) 5,6,7 yaşta her iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark mevcuttur (p˂0,05).

Tartışma ve Sonuç:

Hafif derecede zihinsel engeli olan çocuklardaki artikülasyon bozukluğu, normal gelişim gösteren çocuklara göre daha fazla görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Zihinsel engel, dil gelişimi, konuşma bozukluğu, artikülasyon bozukluğu