Evaluation of the Attitudes of Vaccination-hesitant Parents Towards Complementary and Alternative Medicine
PDF
Atıf
Paylaş
Talep
P: 58-64
Nisan 2024

Evaluation of the Attitudes of Vaccination-hesitant Parents Towards Complementary and Alternative Medicine

J Curr Pediatr 2024;22(1):58-64
Bilgi mevcut değil.
Bilgi mevcut değil
Alındığı Tarih: 26.10.2023
Kabul Tarihi: 08.02.2024
Yayın Tarihi: 29.04.2024
PDF
Atıf
Paylaş
Talep

ÖZET

Giriş:

Aşının bireysel ve toplumsal pek çok faydası olmasına rağmen ‘Aşı Kararsızlığı’ aşıyla önlenebilir hastalıkların sayısında artışa neden oldu. Çalışmamızın amacı, aşı tereddütüne neden olan fikirlerin geleneksel tıp uygulamalarına ve ilaçlara uyum konusundaki etkisini belirlemek ve ebeveynlerin geleneksel ve tamamlayıcı tıp (GETAT) yöntemlerini tercih etme oranını belirlemektir.

Gereç ve Yöntem:

Bu çalışma 2017-2022 yılları arasında 8 yaş altı çocuklarında aşıyı reddeden ebeveynler üzerinde yapıldı. Aşılanan çocukların yaş ve cinsiyet açısından eşleştirilen ebeveynleri kontrol grubu olarak belirlendi. Ailelerin demografik özellikleri, eğitim düzeyleri, sağlıklı çocuk takibi ve gebelik takibine uyum oranları, GETAT uygulamalarını tercih oranları karşılaştırıldı.

Bulgular:

Çalışmaya 61’i aşı reddi, 62’si kontrol grubu olmak üzere toplam 123 aile dahil edildi. Aşılamayı reddeden ebeveynlerin oranının son beş yılda arttığı belirlendi. Çalışma grubunda eğitim düzeyi daha yüksek bulundu (p=0,019). Aşının reddedilme nedenleri arasında en sık aşı içeriğine güvensizlik (%72,1) ve dini inançlara uymama (%49,1) yer aldı. Ayrıca çalışma grubunda annelerin gebelikte profilaktik vitamin kullanımı ve tetanoz aşısı yaptırma oranlarının daha düşük olduğu belirlendi (p<0,01). Aşıyı reddeden grupta bebeklere yönelik D vitamini ve demir profilaksisine uyum oranı daha düşük iken (p<0,01), GETAT tercih oranı daha yüksekti (p<0,01).

Sonuç:

Aşı tereddütü, bireysel, dini, politik ve sosyolojik pek çok faktörün rol oynadığı, halk sağlığını etkileyen karmaşık bir konudur. Son yıllarda yapılan çalışmalarda olduğu gibi bu araştırma da aşı reddinin en önemli nedeninin “güvensizlik” olduğunu gösteriyor. Aşıyı reddeden grubun eğitim seviyesinin yüksek olması da bu güvensizliğin göstergesi olabilir. Sadece aşının reddedilmesi değil, vitamin ilaçlarının kullanılmaması da güven eksikliğiyle bağlantılı gibi görünüyor. Bu da GETAT yöntemlerinin daha çok tercih edilmesine neden olabilir. Bu sonuçlar, aşıya güvenin sağlanmasının aşı tereddütleriyle mücadelede en büyük adım olduğunu gösteriyor.

References

1
WHO. Vaccines and immunization [Available from: https://www.who.int/health-topics/vaccines-and-immunization#tab=tab_1.
2
Bozkurt H. An overview of vaccine rejection and review of literature. Kafkas J Med Sci 2018;8:71-6.
3
(WHO). WHO. Ten health issues WHO will tackle this year. World Health Organization; 2019 2019 [Available from: https://www.who.int/news-room/spotlight/ten-threats-to-global-health-in-2019.
4
MacDonald NE; SAGE Working Group on Vaccine Hesitancy. Vaccine hesitancy: Definition, scope and determinants. Vaccine 2015;33:4161-4164.
5
Gür E. Vaccine hesitancy-vaccine refusal. Turkish Archives of Pediatrics/Türk Pediatri Arşivi 2019;54:1.
6
Attwell K, Ward PR, Meyer SB, et al. “Do-it-yourself”: Vaccine rejection and complementary and alternative medicine (CAM). Soc Sci Med 2018;196:106-114.
7
Bleser WK, Elewonibi BR, Miranda PY, et al. Complementary and Alternative Medicine and Influenza Vaccine Uptake in US Children. Pediatrics 2016;138:e20154664.
8
Aygun E, Tortop HS. Investigation of Parents’ Vaccine Hesitation Levels and Reasons of Vaccine Refusal/Ebeveynlerin Asi Tereddut Duzeylerinin ve Karsitlik Nedenlerinin Incelenmesi. The Journal of Current Pediatrics 2020;18:300-317.
9
Global and regional immunization profile European Region [Internet]. 2017. Available from: https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0010/420967/WHO-Regional-profile.pdf.
10
Global and regional immunization profile Region of the Americas [Internet]. Data received as of 2020-Oct-12. Available from: https://cdn.who.int/media/docs/default-source/immunization/data_statistics/gs_amrprofile.pdf?sfvrsn=c374bc39_6.
11
Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2018 Haber Bülteni [Internet]. 2019. Available from: https://sbsgm.saglik.gov.tr/Eklenti/33116/0/haber-bulteni---2018-30092019pdf.pdf.
12
SAĞLIK İSTATİSTİKLERİ YILLIĞI 2019 [Internet]. 2021. Available from: https://sbsgm.saglik.gov.tr/Eklenti/40564/0/saglik-istatistikleri-yilligi-2019pdf.pdf.
13
Topçu S, Almış H, Başkan S, et al. Evaluation of childhood vaccine refusal and hesitancy intentions in Turkey. Indian J Pediatr 2019;86:38-43.
14
Üzüm Ö, Eliaçık K, Hortu Örsdemir H, et al. Factors Affecting the Immunization Approaches of Caregivers: An Example of a Teaching and Research Hospital. J Pediatr Inf. 2019;13:e114-e120.
15
Hasar M, Özer ZY, Bozdemir N. Aşı reddi nedenleri ve aşılar hakkındaki görüşler. Cukurova Medical Journal. 2021;46:166-76.
16
Özceylan G, Toprak D, Esen ES. Vaccine rejection and hesitation in Turkey. Hum Vaccin Immunother 2020;16:1034-9.
17
Bocquier A, Fressard L, Cortaredona S, et al. Social differentiation of vaccine hesitancy among French parents and the mediating role of trust and commitment to health: a nationwide cross-sectional study. Vaccine. 2018;36:7666-73.
18
Sandhofer MJ, Robak O, Frank H, et al. Vaccine hesitancy in Austria: a cross-sectional survey. Wien Klin Wochenschr 2017;129:59-64.
19
Byström E, Lindstrand A, Bergström J, et al. Confidence in the National Immunization Program among parents in Sweden 2016–a cross-sectional survey. Vaccine. 2020;38:3909-17.
20
Terzi Ö, Gülen EN, Dündar C. The causes of parental vaccine refusal: results of a survey from Giresun, Turkey. Turk J Pediatr 2021;63:618-25.
21
Ahmed A, Lee KS, Bukhsh A, et al. Outbreak of vaccine-preventable diseases in Muslim majority countries. J Infect Public Health 2018;11:153-5.
22
Costa JC, Weber AM, Darmstadt GL, et al. Religious affiliation and immunization coverage in 15 countries in Sub-Saharan Africa. Vaccine. 2020;38:1160-9.
23
Padela AI, Furber SW, Kholwadia MA, et al. Dire Necessity and Transformation: Entry-points for Modern Science in I slamic Bioethical Assessment of Porcine Products in Vaccines. Bioethics. 2014;28:59-66.
24
Chang K, Lee SY. Why do some Korean parents hesitate to vaccinate their children? Epidemiol Health. 2019;41:e2019031.
25
Chow MYK, Danchin M, Willaby HW, et al. Parental attitudes, beliefs, behaviours and concerns towards childhood vaccinations in Australia: A national online survey. Aust Fam Physician 2017;46:145-51.
26
Chervenak FA, McCullough LB, Brent RL. Professional responsibility and early childhood vaccination. J Pediatr 2016;169:305-9.
2024 ©️ Galenos Publishing House