DİĞER

J Curr Pediatr 2006; 4: -
Makale Geliş Tarihi:
Makale Kabul Tarihi:
*

Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Konya

**

Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Konya, Türkiye

Obstruktif Üropati Sonucu Akut Böbrek Yetmezliği Gelişen Soliter Böbrekli Olgu - POSTER: 76

Tek taraflı renal agenezi genellikle ürogenital sistemin diğer anomaliler yönünden araştırılması sırasında tesadüfen saptanır. Böbrek tamamen agenezik olabildiği gibi displastik veya hipoplastik olup fonksiyon görmüyor olabilir. Diğer böbrekte kompanzatuvar hipertrofi olur. Bu hastalarda akut böbrek yetmezliği gelişme riski daha fazladır. OLGU; Daha önce bilinen bir hastalığı olmayan 9 aylık erkek hasta; asidotik solunum, genel durum bozukluğu sebebiyle kliniğimize refere edilmişti. İlk fizik muayenede genel durumu kötü, takipneik ve letarjikti. Kan basıncı 130/70 mmHg, kalp atımı 130/dk, solunum sayısı 50/dk idi. Kan gazında ağır metabolik asidozu vardı. Serum üre 450 mg/dL, kreatinin 9.5 mg/dL, K 6.9 mEq/ L idi. Diğer elektrolitleri ve karaciğer fonksiyonları normaldi. Tam kan sayımında anemi dışında bulgusu yoktu. Renal USG'da sağ böbreği izlenmedi, sol böbreği hidronefrotik olan hastanın üriner sistem tomografisinde üreter alt ucunda ve renal pelviste en büyüğü 1 cm olan multipl kalkül görüldü. Hastaya geçici periton diyaliz kateteri takıldı ve periton diyalizine başlandı. Takibinde üre, kreatinin ve elektrolitleri normal düzeye gelen hastanın üreter taşı cerrahi operasyon ile alındı. Taş analizinda kalsiyum oksalat taşı saptandı. Ülkemizde halen prenatal takibin yetersiz olduğu ve önemini vurgulamak için vaka sunulmuştur.

Anasayfa Arşiv Arama Menü